ADR

Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí – ADR

Technický rozvoj sebou přináší stále rostoucí počet druhů nebezpečných látek, rostoucí objem jejich výroby a spotřeby a z toho plynoucí stále větší objem jejich přepravy především silniční dopravou. Tato tendence spolu s neustále rostoucí hustotou, intenzitou a rychlostí silničního provozu zvyšuje rizika silniční přepravy tohoto zboží. Nejdůležitější cestou k omezení těchto rizik je stanovení a dodržování konkrétních podmínek pro činnost všech účastníků dopravního procesu, to jest odesilatelů, dopravců, příjemců, ale též výrobců vozidel a dalších. Za tímto účelem byla 30. září 1957 uzavřena v Ženevě Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen dohoda ADR), která sjednocuje pro všechny členské země podmínky pro zařazování nebezpečných látek do jednotlivých tříd, sjednocuje požadavky na obaly a jejich značení, na zvláštní školení řidičů, na technické podmínky vozidel, včetně jejich povinné výbavy, unifikuje průvodní doklady atd. Československo k dohodě ADR přistoupilo v roce 1986. Znění vlastní dohody ADR bylo zveřejněno ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb..

Třídění nebezpečných věcí

Nebezpečné věci jsou jednotně mezinárodně v rámci OSN členěny podle druhu nebezpečí do těchto tříd:

Třída l Výbušné látky a předměty
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.l Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.l Jedovaté látky
Třída 6.2 Infekční látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Povinnosti odesilatele

písemně potvrdit, že nebezpečné věci předávané k přepravě nepodléhají nebo podléhají dohodě ADR a že se podle této dohody smějí přepravovat,

v případě, že dohodě ADR podléhají, je správně zařadit do třídy, číslice a pod písmeno,

předepsaným způsobem je zabalit,

předepsaným způsobem je označit bezpečnostními značkami,

v případě dvou nebo více druhů nebezpečných věcí v jednom společném obalu (kusu) písemně potvrdit, že jejich společné balení není zakázáno,

dopravci předat předepsané písemné pokyny pro případ nehody a informovat ho o charakteru nebezpečí,před nakládkou nebezpečných věcí do dopravní jednotky se přesvědčit, zda řidič i dopravní jednotka splňují předepsané požadavky (především zda řidič má platné ADR – osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci a osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí a v případě zjištění, že nejsou dopravcem splněny předepsané požadavky, nakládku nebezpečných věcí odmítnout.

 

Zpět na spediční služby … >