Celní služby

CP-service, a.s. nabízí svým klientům ve svých vedlejších provozovnách veškeré celně-deklarační služby,
které lze při projednávaní v celním řízení nabídnout.

Vystavení JSD

– jednotné celní deklarace /odborné vyplnění jednotné celní deklarace a všech dokladu, které je nutno předložit k celnímu řízení pro všechny celní režimy prováděné zákazníkem/

Intrastat

Vystavení T1

– tranzitní dokument pro režim společného tranzitu /vystavení tranzitního dokumentu, který je platný ve všech zemích EU, Švýcarsku, Polsku, Maďarsku, Slovensku a České republice. V těchto zemích je rovnocenný Carnetu-TIR, avšak podstatně levnější!/

Zajištění celního dluhu

– zajištujeme celní dluh pro všechny celní režimy tzn.: volný oběh, národní tranzit, společný tranzit, dočasné použití, aktivní zušlechťovací styk, uskladnění v celním skladu, přepracování pod celním dohledem apod.. Smluvní klient, který využívá našeho zajištění cla a DPH=celní dluh, nemusí hradit dovozní poplatky (clo a DPH) ihned u celního řízení, ale bankovním převodem do 10 dnu od obdržení výměru. Dovezené zboží je okamžitě uvolňováno

Zastupování v celním řízení

– zastupujeme klienty v celním řízení přímo i nepřímo, oba druhy zastoupení nevyžadují účast zástupce klienta na celním úřadě, veškeré formality na celním úřadě vyřizují naši odborně proškolení zaměstnanci

Neutralizace zásilek, reexporty

– ve svých provozovnách provádíme na přání klienta neutralizace dokumentu, tzn. výměnu obchodních faktur a vystavení CMR-listu při nepřímých obchodech přes zprostředkovatele nebo třetí obchodní subjekt. Na oběh faktur osobně dohlížejí odborně proškolení zaměstnanci

Bezhotovostní vyúčtování služeb

– pro smluvní partnery zajištujeme dle smlouvy bezhotovostní vyúčtování všech poskytnutých celně-deklaračních a finančních služeb prostřednictvím vystavené souhrnné faktury

Zastupování klienta ve správním řízení, právní poradenství

– zastupujeme klienta v různých správních řízeních s celními orgány: podáváme odvolání, přezkumy v náhradní lhůtě, žádosti o odklad úhrady cla, žádosti o posečkání splatnosti cla, žádosti o povolení zjednodušených postupu, žádosti o vykládky mimo celní prostor, žádosti o závaznou informaci a to vždy s odborným výkladem. Zastupujeme klienta a poskytujeme poradenství při předvoláních a osobní účasti na celním úřadě atd.

Veškeré tyto služby jsou prováděny vysoce odborným, pravidelně školeným personálem, který věnuje zvláštní pozornost na pravidelný kontakt s klientem, informování o průběhu odbavení jeho zásilek a zajišťuje informování o nových legislativních změnách, které by mohly ovlivnit hospodářské výsledky klienta.